top of page

ספרי בצעד להוראת זהירות בדרכים
מאת אסתי עצמוני
דף הפניות


לידיעתכם, כל ספרי בצעד עברו מהוצאת רכגולד אל הוצאת למור! גם הדנאקוד שלהם השתנה,נא לתקן ברשימות ספרי הלימוד את הפרטים החדשים!!!לכל ספר באתר מוצג הדנאקוד החדש. בכל שאלה יש לפנות רק להוצאת למור ניתן להזמין את הספרים ישירות מהוצאת למור 
בטלפון 050-3937378 

בצעד ראשון דמויות אחי
bottom of page