top of page

לידיעת המורים כל ספרי בצעד עברו מהוצאת רכגולד אל הוצאת למור 
בכל שאלה או הזמנות יש לפנות רק להוצאת למור בטלפון 050-3937378 

בצעד נבון
 זהירות בדרכים לכיתות ד'-ה'-ו'
מאושר ע"י משרד החינוך

ניתן להזמין את הספרים ישירות מהוצאת למור 050-3937378

(אישור הספר מופיע ברשימת ספרי הלימוד של משרד החינוך בכיתות ו,

וגם בכיתות ד-ה-ו בחינוך המיוחד. (הספר נכתב לכיתות ד' ה' ו') ראו אישור למטה בדף.

בצעד נבון - ספר לימוד חווייתי, בנושא זהירות בדרכים,

הכולל שירים סיפורים, פתגמים מאוירים, דפי עבודה,

משחק גלגל הזה"ב בפתיחת כל נושא.

לספר מטרות מגוונות:

הקניית ידע במושגי יסוד בבטיחות בדרכים,

תוך הבנת הקשר בין משתמשי הדרך השונים

ויחסי הגומלין ביניהם" הולך רגל, נהג, נוסע, רוכב אופניים.

 

נושאי הלימוד מועברים בדרכי הוראה מגוונות ויצירתיות כגון: טקסטים בהירים וידידותיים, 

מידע על תקנות וחוקי התעבורה, קטעי עיתונות רלוונטים לנושאים הנלמדים, תמרורים, צילומים

ואיורים צבעוניים להמחשת הנלמד, הפניות לאינטרנט, כתבי סתרים, עבודות בקבוצה, סקרים,

תרשימים ועבודות חקר. הספר מעוצב על פי צבעי הדרך, מרהיב וידידותי לתלמידים ולמורים.

דגש רב ניתן להתאמת המשימות לתלמידים ברמות שונות בכיתה. 

הספר מעוצב ברוח שנות ה-2000 שובה לב עם נופך של הומור בצידו.

 

לספר מדריך למורה מפורט כולל משחקים בתחילת כל שיעור, במידע פדגוגי וגם בהיבטים מקצועיים של תקנות התעבורה.

לקבלת המד"ל המקוון, יש לשלוח אישור רכישה (קבלה) עדכנית וישלחו לכם:

  • תוכנית לימודים מפורטת.
  • מדריך למורה מקוון,
  • קשר אישי עם המחברת אסתי עצמוני.   
הספר "בצעד נבון" מנחה את התלמידים ומכוון אותם להתנהגות בטוחה וזהירה בדרך באמצעות פעילויות למידה מאתגרות, השוזרות סיפורים ואירועים מסביבתם הקרובה, תצלומים ואיורים מאירי עיניים, עיצובו מרהיב כיאה לספר בשנות ה-2000.
החומר בספר כתוב על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך לכיתות ד'-ה'-ו' ומאושר גם לחינוך המיוחד. ספר זה מומלץ מאוד ללמד בכיתות ה' לצד עצמאים בשטח.

תצוגה דיגיטאלית להתרשמות

 לצופים במחשב נייח 
להלן תצוגה דיגיטאלית המציגה מספר עמודים להתרשמות,
שימו לב - הספר נפתח בכרטיסייה חדשה - בכדי לחזור לאתר לחצו למעלה על הריבוע האדום
(סמל אתר חיוכים בדרכים) כפי שמוצג לכם בדוגמה שלהלן 

איור ספר פתוח
זה"ב בצעד נבון אסתי עצמוני

לינק לקטלוג החינוכי ואישור הספר:

https://ecat.education.gov.il/%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9F

שימו לב, אנו לא מדפיסים יותר מדריכים למורה.
המדריכים מעתה יהיו מקוונים ויינתנו לבתי ספר שרוכשים את הספר לכיתתם.
נשארו בהוצאה מספר מדריכים למורה כרוכים בספיראלה המכילים בתוכם גם את הספר לתלמיד.
המעוניינים לרכוש מד"ל מודפס - יפנו להוצ' לוני כהן המפיצים של ספרי בצעד.

bottom of page