top of page

סרטונים כלליים בנושא בטיחות וזהירות בדרכים

סרטונים ומשחקים בזהירות בדרכים

 

יתכן כי חלק מהקישורים המופיעים בדף זה לא יהיו פעילים, וזאת מהסיבה כי אתרים שונים מסירים את הפעילותם במהלך השנים.

 

סרטונים חביבים לילדים בזהירות בדרכים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • משמרות הזהב - סרטון משמרות הזה"ב בעברית אלופים בזה"ב סרטון המסביר באופן מוחשי בשטח את תפקיד משמרות הזה"ב

 

 

  • לילדים אין בלמים - סרטון המתאר את מגבלות הילדים בדרך מצויין להמחשה בפני ההורים, נהגים צעירים, מורים לזה"ב

 

 

 

 

 

 

bottom of page